Generic placeholder image

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ตามแบบของโรงพยาบาลตาลสุม

ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2646/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ตามแบบของโรงพยาบาลตาลสุม ที่ออกแบบโดยนาย ทิวา วรรณาโสภา สถาปนิก เลขใบอนุญาต ภ.สภ.15393 จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 896748.21 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ปรกาศประมูลหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก.pdf

: 2017-08-09 : Admin 302