Generic placeholder image

การพิจาณาผลของการทักท้วง ระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลตาลสุม

การพิจาณาผลของการทักท้วง ระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลตาลสุม

 

จากกรณีที่มีข้อทักท้วงในคุณลักษณะข้อ 8 เอ๊าทเลทจ่ายก็าซ

8. เอ๊าท์เลทจ่ายก๊าซ (OUTLET)

          เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานรับรองจาก UL หรือ CE ๐๔๗๓ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ DIN กำหนดให้ Outlet Oxygen เป็นชนิด Quick Connect โดยมีคุณสมบัติดังนี้

          8.๑ Outlet จ่ายแก๊สชนิดติดตั้งฝาผนัง (Wall Outlet quick connect) โดยสามารถเสียบใช้งานได้โดยตรงเป็นระบบ Key Index, Color code เฉพาะแต่ละชนิดแก๊ส

          8.๒ Outlet แต่ละแก๊สออกแบบให้มีสัญลักษณ์สีที่แตกต่างกัน และติดถาวรคงทนโดยไม่สามารถสลับกันได้โดยเด็ดขาด

          8.๓ ตัวเรือนทำด้วยทองเหลืองชิ้นเดียว เพื่อรับกับ Secondary Check valve ที่วางอยู่

          8.๔ การรับกันระหว่างฝาหลังและฝาหน้าเป็นแบบ Metal to Metal  โดยมีโอลิงกันรั่ว  เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการรับน้ำหนักการกด Outlet  ของอุปกรณ์  Flow meter   และขวดน้ำ

          8.๕ ตัวเรือนมีโอลิง เพื่อป้องกันการรั่วซึม อย่างน้อย  ๔  ตัว

         8.๖ ฝาหน้าเป็นวัสดุพลาสติก  มีสัญลักษณ์ของสีที่ชื่อ บริเวณเสียบอุปกรณ์ใช้งานมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน และติดตั้งอยู่ถาวร

          8.๗ ทางเปิดออกที่อยู่ในห้องผู้ป่วยต้องติดตั้งสูงจากพื้นห้องถึงกลางทางเปิดออก ประมาณ ๑.๔๐ เมตร

          8.๘ แผ่นครอบด้านหน้าทำด้วย Stainless Steel หรือโลหะไร้สนิมหรือพลาสติกแข็ง ทนต่อการขูด ขีด และง่ายแก่การทำความสะอาด

          8.๙ ตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง หรือโลหะผสมทองแดง

          8.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน NFPA ๙๙

*** ตามไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ***

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ การพิจาณาผลของการทักท้วงระบบก๊าซทางการแพทย์.docx

: 2018-03-19 : Admin 175