1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
1.1 ข้อมูลทั่วไป


ชื่อองค์กร

(ไทย)

โรงพยาบาลตาลสุม

(อังกฤษ)

TANSUM  HOSPITAL

ที่อยู่

99 หมู่ที่ 2  ถนนสมเด็จ   ตำบลตาลสุม  อำเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี  34330

ประเภท/ ระดับ

โรงพยาบาลชุมชน / ทุติยภูมิ ระดับต้น (F2 )

เจ้าของ / ต้นสังกัด

โรงพยาบาลรัฐบาล   ต้นสังกัดในส่วนกลาง ( กรม / กระทรวง ) กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดในพื้นที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนเตียง

ขออนุญาต

      30

ให้บริการจริง

30 เตียง

อัตราครองเตียง

35.83 %

ความครอบคลุมหน่วยบริการ

หน่วยบริการปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ

ผู้นำสูงสุดขององค์กร

ชื่อ

นายชานนท์    พันธ์นิกุล

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาลสุม

e-mail

tansumhosp@tshpt.mail.go.th

โทรศัพท์

045 – 427116,137,262

โทรสาร

045 - 427261

ผู้ประสานงาน 1

ชื่อ

นางศศิธร    คงสกุล

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าศูนย์ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล )

e-mail

jumjim_kongsakul@hotmail.com

โทรศัพท์

081-9671869

โทรสาร

045 - 427261

ผู้ประสานงาน 2

ชื่อ

นางสาวสราลี     บุตรวงศ์

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (เลขาศูนย์ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล )

e-mail

bbsaralee@hotmail.com

โทรศัพท์

085-3041866

โทรสาร

045 - 427261

สถานะการรับรอง

ขั้นที่

2

วันหมดอายุ

27  มิถุนายน  2557

สาขาที่ให้บริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย การบำบัดรักษา และบริการด้านสุขภาพทั่วไป ขีดความสามารถระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็นหลักทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตำบล

ตาลสุม , คำหว้า , สำโรง , หนองกุง , จิกเทิง ,  นาคาย

อำเภอ

ตาลสุม

จังหวัด

อุบลราชธานี

เขต

10

Top 5 Diag. OPD

Hypertension, DM, URI , Dyspepsia, Asthma

Top 5  Diag. IPD

Gastroenteritis, Pneumonia, DHF, Bacterial sepsis of newborn, DM

Top 5  Major Operation

-

Top 5 Cause of Death

CHF , CHCA,   Hemorrhage stroke

 

1.2 อัตรากำลัง
1.2.1 แพทย์  ต่อประชากรรวม 29,098  คน     

 


สาขา

Full time (คน )

Part time (ชม./สัปดาห์)

สัดส่วนประชากรในพื้นที่ (คน)
ต่อบุคลากร 1 คน

-แพทย์ทั่วไป

3

0

9,699 คน ต่อแพทย์ 1 คน

-ทันตแพทย์

2

0

14,549 คน ต่อทันตแพทย์ 1 คน

รวม

5

0

 

  หมายเหตุ :     แพทย์ทั่วไป มี 3 คน (รวมผู้อำนวยการ ) ออกตรวจ OPD วันราชการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
08.00-16.00 น. และในวันหยุดราชการออกตรวจOPD ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. / มีการจัดตารางเวรแพทย์
1คน อยู่เวรตั้งแต่ในเวลา 16.00-08.00 น. ทุกวัน ในส่วนทันตแพทย์ มี 2 คน  ซึ่งทั้ง 2 คน ทำงานวันราชการทุกวันตั้งแต่ 08.00-16.00 น. และ มีการจัดตารางเวร 1 คน ขึ้นเวรวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 นาที